PRAWO A KORONAWIRUS

I. PRAWO A KORONAWIRUS. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW W AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ

Mimo obowiązującego stanu zagrożenia przedsiębiorca wciąż ma obowiązek zapłaty podatków, rachunków za media, a przede wszystkim wynagrodzeń pracowników.

Siła wyższa

Prawo a koronawirusSiła wyższa może stanowić podstawę do zwolnienia z obowiązku wykonania zobowiązania umownego lub jego zawieszenia. Z tego względu z powodu koronawirusa przedsiębiorca może odmówić wypełnienia swoich zobowiązań.

Ponadto wielu z przedsiębiorców dotykają znaczne ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności (np. przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne w lokalu, przedsiębiorcy posiadający lokale handlowe i usługowe w galeriach handlowych). Ograniczanie działalności w miejscach, w których jednocześnie przebywa wiele osób, jest jednym z zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia działań. Mają one zapobiec gwałtownemu rozprzestrzenianiu się COVID-19. Wprowadzenie ww. zakazów i ograniczeń w prowadzeniu działalności ma na celu zapewnienia skutecznego zapobiegania zakażeniom.

Zasady prawa zobowiązań

Ogólną zasadą prawa zobowiązań jest, że strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie albo nienależyte wykonanie umowy. Dzieje się tak, jeśli brak wykonania umowy albo jej nieprawidłowe wykonanie jest wynikiem okoliczności, za które nie odpowiada (art. 471 k.c.).

Zmiana przepisów prawa lub inny akt władzy, prowadzący np. do zakazania dłużnikowi czynności, mogą wpływać na możliwość realizacji przez niego świadczenia określonego w umowie. Jednakże nawet pomijając założenie, że przypadek ten ex ante wyłącza bezprawność zachowania dłużnika, jego odpowiedzialność wyłącza okoliczność siły wyższej.

Zobowiązania a obostrzenia

Co do zasady stan zagrożenia epidemicznego, epidemia lub pandemia, jako zdarzenia związane z siłami przyrody są uznawane za siłę wyższą. W szczególności zaś, gdy zaprzestanie określonej działalności i „utrata” przychodów z tej działalności, są związane z zapobieganiem wzrostowi zakażeń i ochroną społeczeństwa przed narażaniem swojego i ich życia lub zdrowia.

Brak możliwości prowadzenia działalności ze względu na wprowadzone zakazy lub nakazy w prowadzeniu działalności przez najemców powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 podporządkowanie się przepisom prawa w tym przypadku może być przejawem siły wyższej wpływającej na możliwość realizacji zobowiązań zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę. Oznacza to, że strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie umowy. Przy wyłączeniu odpowiedzialności ocenia się jednak wszystkie okoliczności sprawy wpływające na możliwość wykonania łączącej strony umowy. Okresy te mogą być także, w zależności od okoliczności danej sprawy, uznawane za nadzwyczajną zmianę stosunków między wynajmującym a najemcą, uzasadniającą co najmniej zmianę treści zobowiązania dłużnika albo obu stron.

Pomimo że sytuacja jest trudna do przewidzenia, aby uregulować wzajemne zobowiązania nie tylko na przyszłość (po zakończeniu epidemii), ale przede wszystkim by ustabilizować sytuację bieżącą warto podjąć renegocjacje warunków umów i poczynić wzajemne ustępstwa.

W tych trudnych czasach niezwykle ważna jest komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami i solidarność w biznesie. NA WOSTOK

Wzory pism

które mogą się przydać przedsiębiorcom

2M

Bezpieczna odległość od Rozmówcy

II. PRAWO A KORONAWIRUS. DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

(art. 4 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

 

  1. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

O taki zasiłek może ubiegać się osoba, która:

  1. posiada ubezpieczenie (np. wynikające z zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej);
  2. uzyskała zwolnienie od wykonywania pracy z uwagi na zajmowanie się dzieckiem:
  • które nie ukończyło 8 roku życia;
  • bądź posiada orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności i nie ukończyło 18 roku życia albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

  1. W jakim przypadku?

Taki zasiłek może zostać przyznany w razie zamknięcia placówek edukacyjnych takich jak żłobek, przedszkole, czy szkoła, klub dziecięcy, a także w wypadku, gdy opiekunka nie może sprawować opieki nad dzieckiem. Każdy taki przypadek musi być związany z chorobą koronawirusową.

 

  1. Na jaki czas może zostać przyznany dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Co do zasady taki zasiłek można uzyskać na okres nieprzekraczający 14 dni. Rada Ministrów może jednak w drodze rozporządzenia wydłużyć ten okres.

 

  1. Do kogo należy zgłosić się po dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zależy to od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku pracownika może on zgłosić taki wniosek do swojego pracodawcy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą winna zgłosić wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym zapraszam do kontaktu pod numerem: 505 560 215.

Wzór pisma

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z powodu COVID-19

Jeśli nasza specjalna zakładka PRAWO A KORONAWIRUS nie pomogła znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, zapraszamy do kontaktu z biurem TOP Detektyw.