OCHRONA W BIZNESIE

Pozyskanie ekskluzywnej informacji, analiza rozproszonych danych, zdefiniowanie obszarów zagrożeń to działania kluczowe dla usprawnienia procesu decyzyjnego, zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa firmy.

Zakres działań

Top Detektyw wykorzystując dostępne narzędzia z zakresu Wywiadu Konkurencyjnego proponuje rozwiązania na rzecz Państwa przedsiębiorstwa obejmujące szacowanie ryzyka politycznego, analizę tendencji społecznych i gospodarczych, wskazanie nowych perspektyw handlowych, wiedzę na temat potencjalnych partnerów i wspólników, wsparcie informacyjne operacji związanych z fuzjami i przejęciami.

Ochrona w biznesie to bardzo ważna kwestia dla wszystkich przedsiębiorców.Uzyskanie informacji o strategicznym znaczeniu oraz osłona przed wrogimi działaniami konkurencji lub zagranicznych służb państwowych, to dziś niezbędne kroki w celu realizacji założonych celów biznesowych. NA WOSTOK

entrepreneur-1340649_1280
biznes g

Bezpieczeństwo biznesu

Oferowane usługi wyczerpują obowiązki przedsiębiorców i podmiotów, które w świetle zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są „instytucją obowiązaną” . Działania obejmują wprowadzenie i wsparcie we wdrożeniu w organizacji rozwiązań i procedur zgodnych z wymaganiami określonymi w ustawie.

W zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i osób oferta obejmuje realizację czynności kontrinwigilacyjnych i badań antypodsłuchowych pomieszczeń służbowych, prywatnych oraz pojazdów. Zakres i dobór stosowanych rozwiązań uzależniony jest każdorazowo od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Profesjonalne rozwiązania

  • Doradztwo strategiczne

uzyskanie informacji strategicznych i przekazanie kierownictwu firmy w formie i zakresie dedykowanym konkretnemu przedsiębiorstwu i konkretnym problemom, na które napotyka w swojej działalności pozwoli na obniżenie poziomu ryzyk oraz niepewności podczas procesu decyzyjnego, a tym samym zwiększenie przewagi firmy nad konkurencją.

 

  • Osłona i bezpieczeństwo

zdefiniowanie i monitorowanie  najbardziej newralgicznych obszarów działalności firmy umożliwi zapobieganie i neutralizowanie działań zmierzających do niekorzystnej zmiany lub nadużycia mechanizmów decydujących o właściwym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz decydujących o osiągnięciu celów biznesowych (cyberataki, szpiegostwo gospodarcze, czarny PR, pranie pieniędzy, kontakty z osobami i firmami o przestępczej historii itp.).

Spersonalizowana usługa

  • Wyjście z sytuacji kryzysowej

zdefiniowanie istniejącego problemu i sytuacji występującej w firmie umożliwia przedstawienie rozwiązań minimalizujących zagrożenia wynikające z działań konkurencji, niekorzystnego zbiegu wydarzeń, wycieku informacji strategicznych, działań przestępczych lub terrorystycznych. Wypracowanie dedykowanych dla konkretnego przedsiębiorstwa procedur i metod postępowania w określonych sytuacjach wymagających wykorzystania przez kadrę kierowniczą narzędzi wywiadu konkurencyjnego.

 

  • Kreowanie i utrwalanie właściwego wizerunku

określenie obszarów i aktywności służących bezpiecznemu promowaniu interesów firmy. Budowanie właściwego obrazu przedsiębiorstwa i pożądanej percepcji w środowisku biznesowym, politycznym czy społecznym (także w przestrzeni międzynarodowej).

1000 firm

Powstaje każdego dnia w Polsce. Ochrona w biznesie potrzebna jest każdej z nich.

Wywiad konkurencyjny

Działania obejmują pozyskanie ekskluzywnej informacji zwiększającej konkurencyjność i bezpieczeństwo firmy. Analiza rozproszonych danych, zdefiniowanie obszarów zagrożeń dla przedsiębiorstwa pozwalają na zwiększenie konkurencyjności i bezpieczeństwa firmy.

Oferowany zakres działań uzależniony jest od wskazanych i uzgodnionych celów. Działania mogą dotyczyć wybranych aspektów i celów strategicznych – zgodnie z potrzebami firmy obejmować mogą również weryfikację kontrahentów i partnerów biznesowych.

Każdorazowo działania przeprowadzane są w oparciu o analizę operacyjną i dokumentowane stosownymi raportami.

Szkolenia

Oferowane szkolenia mają na celu zwiększenie świadomości zagrożeń występujących w działalności biznesowej.

Bezpieczeństwo indywidualne

Zkolenia kierowane do kadry kierowniczej, menadżerskiej i pracowników. Przedstawiane są wszelkie kwestie pozwalające na maksymalizację własnego bezpieczeństwa podczas podróży służbowych (z omówieniem specyfiki zagrożeń w danym, interesującym przedsiębiorcę kraju) sytuacji nadzwyczajnych (atak terrorystyczny, destabilizacja polityczna itp.). W ramach tego zagadnienia możliwe są także szkolenia dla personelu przedsiębiorstwa, który stale lub okresowo przebywa w przedstawicielstwach czy oddziałach firmy poza granicami kraju. Szkolenie przygotuje pracowników do realizacji działań związanych z  ochroną kontrinwigilacyjną osób i obiektów.

Bezpieczeństwo informacji

Przedstawienie występujących obszarów i niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa aktywności.  Omówienie występujących ryzyk i zagrożeń  wynikających z nieodpowiedniego zabezpieczenia i obiegu informacji strategicznych, a co za tym idzie szczególnie wrażliwych dla firmy.

Prezentowany zakres działań, jakość wykonania oraz zachowanie poufności gwarantuje zespół profesjonalistów posiadających doświadczenie zdobyte podczas pracy w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo międzynarodowe, resorcie spraw zagranicznych i biznesie.