UPADŁOŚĆ, LEASING, UBEZPIECZENIE

Przedsiębiorcy – leasing

Pomagamy leasingodawcom w odzyskiwaniu należności i przedmiotów leasingu, w szczególności:

 • Reprezentujemy w postępowaniu o wydanie rzeczy przeciwko Korzystającemu – jeżeli leasingobiorca nie zwraca rzeczy
 • Prowadzimy sprawy windykacyjne, jak również w oparciu o przepisy właściwe dla leasingu -nawet jeżeli korzystający wydał rzecz osobie trzeciej
 • Reprezentujemy w:
  • postępowaniu o zapłatę przeciwko Korzystającemu – gdy korzystający odmawia zapłaty rat leasingowych, a także gdy odmawia zapłaty odszkodowania w razie utraty lub wcześniejszego rozwiązania umowy
  • sprawach o odszkodowanie przeciwko zakładom ubezpieczeń – gdy zakład ubezpieczeń zaniża wartość pojazdu lub koszty jego naprawy
  • postępowaniu karnym – gdy przedmiot leasingu stał się przedmiotem przestępstwa, także gdy to korzystający bezprawnie odmawia jego zwrotu

NA WOSTOK

Upadłość, leasing ubezpieczenia - tu też może okazać się przydatka pomoc detektywa ŁódźZapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania, w tym w zakresie poszukiwania przedmiotu leasingu i majątku korzystającego. Współpracujemy z kancelarią detektywistyczną.

Odzyskujemy pojazdy, maszyny, sprzęt medyczny i inne przedmioty objęte leasingiem.

 

www.topdetektyw.pl

www.dariuszkorganowski.pl

car-finance-4516072_1920

Przedsiębiorcy – upadłości

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa upadłościowego, a także prawa restrukturyzacyjnego.

Oferujemy pomoc:

 1. spółkom
 2. osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
 3. syndykom/tymczasowym nadzorcom sądowym,
 4. wierzycielom
 5. konsumentom

 

Dzięki temu, że świadczymy pomoc tak szeroko zakreślonym podmiotom – jesteśmy w stanie w sposób kompleksowy ocenić sytuację każdego z nich – z uwzględnieniem wszelkich zewnętrznych czynników.

 

www.dariuszkorganowski.pl

Nasza oferta dla przedsiębiorców obejmuje m.in.:

1. doradztwo prewencyjne – dla przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością

 

2. czynności wstępne – ocena sytuacji przedsiębiorstwa przed złożeniem wniosku o upadłość,  w szczególności:

  • wstępna weryfikacja, czy zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, jak również propozycja modelu upadłości
  • oszacowanie:
   • majątku upadłego – rozważenie ew. trudności w zbyciu nieruchomości/ruchomości/wierzytelności etc.
   • czasu trwania ewentualnego postępowania upadłościowego
   • majątku spółki pod kątem ustalenia wystąpienia potencjalnych powództw o wydanie rzeczy, zapłaty jej równowartości/skargi pauliańskiej

 

www.topdetektyw.pl

3. przygotowanie, a także złożenie wniosku o upadłość przedsiębiorcy:

  • sporządzenie:
   • aktualnego wykazu majątku z szacunkową wyceną składników
   • spisu wierzycieli
   • wykazu wierzytelności
   • listy zabezpieczeń na majątku
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku – oświadczeń etc.
  • dokonanie innych czynności niezbędnych do złożenia wniosku
  • podejmowanie niezbędnych działań prawnych w innych postępowaniach (np. sądowych, egzekucyjnych), na których dalszy przebieg będzie miało wpływ toczące się postępowanie upadłościowe

 

www.topmecenas.pl

4. czynności po złożeniu wniosku o upadłość:

  • pilotowanie przebiegu sprawy
  • składanie dodatkowych pism/wyjaśnień w razie zaistnienia potrzeby
  • współpraca z tymczasowym nadzorcą sądowym/syndykiem m.in. w zakresie likwidacji majątku
  • podejmowanie niezbędnych działań prawnych w innych postępowaniach (np. sądowych, egzekucyjnych), na których dalszy przebieg ma wpływ toczące się postępowanie upadłościowe

 

www.topdetektyw.pl

bankrupt-2922154_1920

12 240 prób

udowodnionych oszustw ubezpieczeniowych polaków w 2018r

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz syndyków/tymczasowych nadzorców sądowych, w szczególności zajmujemy się:

 1. reprezentacją prawną i doradztwem w bieżących sprawach, w tym sporządzaniem opinii prawnych
 2. podejmowaniem czynności mających na celu doprowadzenie do odzyskania majątku upadłego, w tym reprezentacją prawną i doradztwem w zakresie postępowań o wydanie rzeczy/zapłaty jej równowartości, a także postępowań związanych z uznaniem czynności prawnej za bezskuteczną

Świadczona na rzecz wierzycieli pomoc obejmuje m.in.

 1. przygotowanie i opracowanie strategii odzyskania wierzytelności
 2. sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika
 3. reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym w celu doprowadzenia do odzyskania należności w możliwie największym zakresie
 4. podjęcie działań w celu zapobieżenia wyzbycia się majątku dłużnika z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli

Nasza oferta skierowana jest również do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Podejmujemy liczne działania, mające na celu przeprowadzenie dłużnika przez trudny i skomplikowany proces tzw. upadłości konsumenckiej, w szczególności nasza pomoc obejmuje:

 1. doradztwo w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 2. sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami
 3. reprezentację dłużnika w sądzie w trakcie toczącego się postępowania

Przedsiębiorcy – ubezpieczenia

Nasza kancelaria we współpracy z biurem detektywistycznym Top Detektyw Dariusz Korganowski wspiera Towarzystwa Ubezpieczeniowe w procesie likwidacji szkody

 

1. na etapie postępowania likwidacyjnego w szczególności poprzez:

  • pisemne zawiadamianie Poszkodowanego o przyjęciu zgłoszenia szkody i wzywanie do uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • pośrednictwo w kontaktach pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeniowym a Poszkodowanym
  • fachową i wnikliwą analizę faktyczną i prawną zgłoszenia szkody
  • pisemne ustosunkowanie się do zgłoszenia wraz z oceną prawną dotyczącą odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • prowadzenie rozmów negocjacyjnych mających na celu ugodowe zakończenie sporu

health-2070774_1920
lawyers-1000803_1920

2. na etapie postępowania sądowego w szczególności poprzez:

  • reprezentowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez Sądami i innymi organami państwowymi w postępowaniach tak cywilnych, jak i karnych
  • dochodzenie roszczeń regresowych przysługujących Towarzystwu Ubezpieczeniowemu

3. na etapie postępowania egzekucyjnego w szczególności poprzez:

  • dochodzenie roszczeń na etapie postępowania egzekucyjnego – formułujemy wnioski o wszczęcie egzekucji oraz pozostajemy w stałym kontakcie z komornikiem sądowym, dążąc do szybkiego i skutecznego odzyskania należności

4. nasz główny cel:

  • naszą szczególną uwagę skupiamy przede wszystkim na ochronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, udaremniając próby wyłudzenia ubezpieczenia i inne niezgodne z prawem działaniach osób trzecich

Zachęcamy także klientów indywidualnych do zapoznania się z szeroką ofertą Kancelarii Top Mecenas w zakresie dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, a także charakteryzujemy się dużą dozą wrażliwości na ludzką krzywdę i cierpienie. Wspieramy naszych klientów od chwili zgłoszenia szkody, odciążając ich od formalności i dążąc do uzyskania należnej sumy pieniężnej, aż po reprezentację Klienta na etapie sądowym, w przypadkach odmowy wypłaty należności.

 

www.topdetektyw.pl

www.dariuszkorganowski.pl

www.topmecenas.pl