Rola licencjonowanego detektywa w sprawach cywilnych

Detektywi najszybciej skojarzą się nam ze zdradami i z rozwodami. Najczęściej tym się zajmują w popularnych programach telewizyjnych, które znacznie ubarwiają i upraszczają faktyczną działalność detektywów.

W postępowaniu cywilnym rozpatruje się sprawy cywilne. Sprawy te są z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Postępowanie cywilne dzieli się na sądowe i pozasądowe.

Typowe przykłady spraw cywilnych to: sprawy z zakresu prawa spadkowego, konflikty związane z własnością nieruchomości, odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. Najbardziej typowymi przykładami spraw cywilnych z zakresu prawa rodzinnego są: sprawy o alimenty, władzę rodzicielką, rozwód. Natomiast przykładami spraw z zakresu prawa pracy są: sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, sprawy o odszkodowanie za mobbing.

Prywatny detektyw

Detektywi najszybciej skojarzą się nam ze zdradami i z rozwodami. Najczęściej tym zajmują się detektywi w popularnych programach telewizyjnych, które znacznie ubarwiają i upraszczają faktyczną działalność detektywów. Poniekąd jest to bliskie rzeczywistości, ponieważ najczęstszą sprawą cywilną przy jakiej detektywi otrzymują zlecenia od klientów są sprawy o rozwód. Najczęściej prywatny detektyw jest zatrudniany w celu udowodnienia zdrady jednego z małżonków.

Praca prywatnego licencjonowanego detektywa polega na zbieraniu następnie przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Jest to realizowane na podstawie umowy zawartej z klientem w formie odpowiedniej i niezastrzeżonej dla organów i instytucji państwowych. Na mocy ustawy, w zakresie prowadzonej sprawy, licencjonowany detektyw ma prawo do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności bez zgody osób, których te dane dotyczą. Po wykonanej pracy detektyw przekazuje sprawozdanie, które zawiera m.in. określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonego zlecenia, opis stanu faktycznego oraz datę zakończenia prowadzenia czynności detektywistycznych w danej sprawie.

W sprawozdaniu znajdują się również materiały dokumentujące opis stanu faktycznego w postaci zdjęć, nagrać video czy audio. Sprawozdanie po wykonanej pracy detektywa może stanowić w świetle obowiązującego prawa, obiektywny dowód – takie, któremu nie można zarzucić stronniczości czy interesu prawnego.

Często w postępowaniu cywilnym prywatny licencjonowany detektyw jest powoływany jako świadek by przedstawić to co zostało zawarte w sprawozdaniu. Często materiały dowodowe zebrane przez licencjonowanego detektywa wpływają na rozwój i późniejszy wynik rozprawy.

Detektyw – Sprawy cywilne

Co raz częściej można spotkać się z tym, że w sprawach cywilnych jedna ze stron sięga po pomoc licencjonowanego detektywa. Sąd jako dowód w postępowaniu dopuści każdą informację, która jest istotna dla sprawy. Musi ona być jednak mimo wszystko zdobyta bez naruszenia przepisów obowiązującego prawa. Ludzie by nie ryzykować złamania prawa podczas szukania materiałów dowodowych na własną rękę zwracają się do detektywów, którzy posiadają większe uprawnienia co do gromadzenia danych. W związku z tym informacje pozyskane przez niego w ten sam sposób, w jaki odkryłaby je osoba indywidualna, może być w pełni legalny. Detektyw jest uprawniony do zbierania dowodów w sposób nie naruszający wolności oraz praw człowieka i obywatela. Nie może przy tym wykorzystywać także metod, które prawo zastrzega wyłącznie dla organów ścigania.

Oczywiście istnieje opcja niedopuszczenia do procesu dowód uzyskanych przez detektywa od spraw cywilnych. Detektyw, jako osoba działająca w sposób niejawny, mógłby dotrzeć do wielu cennych informacji chociażby poprzez nagranie rozmów czy podsłuch. Jednak zgodnie z Konstytucją RP, Kodeksem karnym czy Kodeksem cywilnym zdobyte w ten sposób dane nie są dowodem legalnym. W związku z tym sąd oddali wniosek o dopuszczenie takich dowodów w procesie.

Biuro detektywistyczne Top Detektyw Łódź

Profesjonalny licencjonowany detektyw wie w jaki sposób zdobywać dowody i mieć pewność, że zostaną one dopuszczone do procesu. Dlatego warto sięgać po pomoc profesjonalisty.
Zapraszamy do kontaktu z naszym prywatnym detektywem z biura detektywistycznego Top Detektyw Łódź.